Często zadawane pytania

Polityka prywatności, obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Narzędzia Pomiarowe SAWERON Rafał Węgrzyn z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. dr. E. Warmińskiego 12 , operator internetowej platformy sprzedaży dostępnej pod adresem www.pomiarowenarzedzia.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@saweron.pl,

adres pocztowy:  Rafał Węgrzyn, ul. dr. E. Warmińskiego 12, 85-054 Bydgoszcz., Narzędzia Pomiarowe SAWERON

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.pomiarowenarzedzia.pl. oraz biuro@saweron.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Narzędzia Pomiarowe SAWERON?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • ·         umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy www.pomiarowenarzedzia.pl, w tym dokonywania zakupu i płatności za towary zakupione w sklepie www.pomiarowenarzedzia.pl
 • ·         zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • ·         realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na platformie www.pomiarowenarzedzia.pl
 • ·         obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • ·         obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • ·         kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.pomiarowenarzedzia.pl, którym jest:

 • ·         monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;
 • ·         dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • ·         prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów www.pomiarowenarzedzia.pl;
 • ·         kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • ·         zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • ·         zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • ·         monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, 
 •       przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy , 
 •       poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • ·         organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • ·         windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • ·         prowadzenie analiz statystycznych;
 • ·         przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • ·         zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • ·         organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • ·         adres e-mail, imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (w przypadku konsumenta) lub
 • ·         adres e-mail, imię i nazwisko oraz informację o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z platformy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Saweron w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • ·         w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • ·         w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Saweron; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • ·         w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • ·         w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • ·         przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • ·         Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • ·         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • ·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • ·         zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • ·         statystycznych i archiwizacyjnych,
 • ·         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Saweron zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


REJESTRACJA:


Co mam zrobić gdy zapomniałem hasła ?
W przypadku gdy zapomnimy swojego hasła, należy kliknąć w napis „zapomniałem hasła” i podać swój adres e-mail, który był użyty w procesie rejestracji. Na podany adres wysłane zostanie nowe hasło.

Czy posiadanie loginu i hasła jest konieczne aby móc dokonywać zakupów ?
Nie, posiadanie loginu i hasła nie jest konieczne.
Można dokonywać zakupów bez rejestracji. W tej opcji nie ma jednak możliwości sprawdzenia historii zamówień. Przy kolejnych zamówieniach trzeba ponownie wypełnić dane dotyczące dostawy.
Nie można również korzystać z promocji dla stałych klientów.

Jak dokonać rejestracji w sklepie internetowym ?
Aby dokonać rejestracji w sklepie należy kliknąć napis "Logowanie" i następnie "Zarejestruj się". W następnym kroku należy podać wszystkie wymagane dane. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj konto” zostanie wysłany e-mail z linkiem aktywującym. Po kliknięciu w link można dokonywać zakupów w sklepie.

Czy mogę dokonać zmiany lub uzupełnienia danych adresowych, któe podałem w procesie rejestracji ?
Można dokonywać zmian swoich danych adresowych, wystarczy po zalogowaniu kliknąć w napis „edycja danych”.

ZAMÓWIENIA:

Czy mogę wycofać złożone zamówienie ?
Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po jego złożeniu. Nie ma możliwości wycofania złożonego zamówienia. 
O rezygnacji można poinformować sklep drogą mailową - informacja ta spowoduje wstrzymanie wysyłki, jeśli paczka jeszcze nie została wysłana.

Jaki jest termin realizacji zamówienia ?
Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru. W przeważającej większości wysyłka nastąpi najpóźniej do 4 dni roboczych od daty założenia zamówienia.

Czy mogę sprawdzić status realizacji zamówienia ?
Status zamówienia widoczny jest w historii zamówień dla klientów zarejestrowanych. Ponadto klienci otrzymują maile generowane automatycznie informujące o statusach:
potwierdzenie przyjęcia zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, wysłanie zamówienia.

PŁATNOŚĆ:

Jak mogę zapłacić za zakupiony towar ?
W naszym sklepie oferujemy różne formy zapłaty za złożone zamówienie. Są to:
tradycyjny przelew bankowy (można go zrealizować poprzez wpłatę na poczcie,w banku lub jako przelew elektroniczny z banku internetowego,
płatność gotówką przy odbiorze przesyłki pobraniowej dostarczonej przez doręczyciela.

WYSYŁKA:


Jaką firmą wysyłacie zamówiony towar ?
Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem UPS.

CHCIAŁBYM ZWRÓCIĆ ZAMÓWIONY TOWAR, CO MAM ZROBIĆ ?

Klient będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.
Szczegółowe informacje na temat procedury zwrotu znajdziesz na stronie Regulamin.

Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie


Oprogramowanie KQS.store | Realizacja AWESO.pl

© PomiaroweNarzedzia.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.