Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY - POLITYKA ZWROTÓW

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Opisane punkcie IV prawo do odstąpienia od umowy (i związane z nim prawa i obowiązki) przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Produktu - w przypadku umowy sprzedaży,

 2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów, ostatniej części/ partii Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów, ostatniej części/ partii Produktów - w przypadku umowy sprzedaży wielu Produktów dostarczanych osobno lub umowy sprzedaży Produktów dostarczanych partiami lub w częściach,

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie i przesłanego na adres Sprzedawcy: Narzędzia Pomiarowe SAWERON Rafał Węgrzyn, ul. dr. E. Warmińskiego 12, 85-054 Bydgoszcz. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który mają zostać zwrócone otrzymane od Klienta płatności, takie rozwiązanie pozwoli na szybki zwrot środków pieniężnych.

 1. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo ich części.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym trybie, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/ ów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności w ciągu 48 godzin, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu/ ów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego/ich odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ ów (koszty odesłania Produktu/ów, opakowania itp.). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/ów będące wynikiem korzystania z niego/nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu/ ów.

 8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt/y Sprzedawcy lub przekazać ją/je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy), chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Produkt/y. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/ów przed jego upływem. Produkt/y należy zwrócić przesyłając na adres Sprzedawcy: Narzędzia Pomirowe SAWERON Rafał Węgrzyn, ul. dr. E. Warmińskiego 12, 85-054 Bydgoszcz.

 9. Zgodnie z Ustawa o Prawach Konsumenta - art. 38 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 2. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


  1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 2. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Za politykę zwrotów odpowiada Pan Rafał Węgrzyn, adres kontaktowy biuro@saweron.eu, tel. +48 696-927-659

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, RĘKOJMIA I GWARANCJA, POLITYKA ZWROTÓW


 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 2. W przypadku, gdy Produkt/y (rzecz/y sprzedana/e) ma wadę, Klient ma prawo złożenia reklamacji, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w artykuły od 556 do 576. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej i wskazane jest, aby zawierała następujące informacje:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta, na który ma zostać wysłana

odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 1. numer Zamówienia,

 2. określenie przedmiotu reklamacji, opis wady, datę jej stwierdzenia,

 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

 4. określenie żądania Klienta w związku ze składaną reklamacją,

 5. datę i podpis Klienta.

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji: Narzędzia Pomiarowe SAWERON Rafał Węgrzyn, ul. dr. E. Warmińskiego 12, 85-054 Bydgoszcz lub na adres e-mail: ultra@saweron.eu

 1. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie dalszego postepowania.

 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta żądania o obniżenie ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego Produktu.

 4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  GWARANCJA.

  1. Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę (gwarant). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu/ ów.

  2. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie Sklepu o ile została udzielona gwarancja na dany Produkt. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zostały opisane w punkcie VIII podpunkt 2 niniejszego Regulaminu.


Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w ofercie


Oprogramowanie KQS.store | Realizacja AWESO.pl

© PomiaroweNarzedzia.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.